050 3013238
firma@falk.fi

Ha vuri dåli me att uppdater ,men he e fö att ha händ så mytchi..

Hej!

He je nöög så att ja komber att jer föst såde i stort ga junom va som händ millan tisda 15.03 – månda 21.03 å sedan bakit va som ha händ seinast vekon alltså fråå 22.03 – ida 27.03…

Tisda 15.03 böri lungt sedan var e skolan på kveeldin å sedan int så mytchi anna
Onsda 16.03 je e no bara dött å int så mytchi alls på gang…
Tosdajin 17.03 händer e int na va minns åv värde
Fridajin 18.03 je e dött på dajin å  sedan på kveeldin var e att ta nain
Lödajin 19.03 je e dött på dajin sedan kveeldin var föst vä hon bäst å sedan ut åpå å ti slut åter ti Susannas tå å tär slutar han dajin
Såndajin 20.03 jere dött på dajin sedan kveeldin sååndom tv sändning sedan ti Susanna å tär slutar kveeldin me na 24 skådas å sedan slut på hon vekon
Måndajin 21.03 böri vä hon bäst föst å sedan heijm na kort å sedan på kveeldin ti mommos..

He va alltså förr vekon hede tå härlig veko he å men honje vekon å no sleijji både honde vekon å fleijr ar å 😉 <3 Susanna

Tisdajin 22.03 så tå händer e int na på dajin direkt sedan kveeldin var e att far ti skolan å sedan bakit he så var e att far direkt i Susannas å tär slutar kveeldin tå å he var rätt tidigt fö ska upp på onsda tidigt så
Onsdajin tå böri kring kl 10 å sedan kring kl 11 var e att böri fa mot Närpes tå å tär je vi tå lete bakit kl 12… sedan han dajin så i stort så var e att far ti Susannas familjenas stugo å ut ne smått tär me hundin…sedan å häls på hennas moster å na tåli på kveeldin var e fa å häls på faffa hennas som je in på bädden å ja baket he för Susannas syster ti nain å baket he heijm å ömsand in stånd.. sedan tå baket he hämta hon å mamm deiras å sedan heijm tiid tå… tär var e lete alltmöjligt… men mytchi fixas å trixas kring Camillas blogg å he veijt ja att hon hadd vänta på å va tacksam fö he 😉 allt he tå.. var att ga såv tidigt tå tå ska upp kring kl 07:30 följand da tå ska ma ludde(hundin) ti veterinärin ti kl 08:45 så så men allt gar no priima…

Tosdajin 24.03 så böri tå som sagt me att far me ludde ti veterinärin tå å sedan heijm tå me han å tå var e att va heijm stor deil åv dajin fö utom tå mot ettmiddajin tå var att fa ti lokal-försäkring föst å sedan ti bädden å häls på Susannas farfar å baket he ut me ludde en kort vändo å sedan tå heijm åter ömsand en stånd tär Camilla komber heijm fråån skolan å tå var e na mat å ja sedan böri e så smått var att dra se tibak mot Vasa tå å tiid komber vi na föri kl 21 å tär tå var e na 24 skådas å sedan var e natten å tär e he slut tå 😉

Fridajin 25.03 tå så böri som sagt vä hon bäst dock var e kort men men härliga dagar ha vi hadd.. Susanna far på jobb å jag heijm tå å jag jär int så mytchi sedan var e att ta nain på kveeldin å int na meijr å tå  e han fridajin uvi 😉

Lödajin 26.03 tå e dajin död sedan mot kveeldin var e att föst far ti Susannas en stånd å kolla na serie å fölg me lete hockey å ja kring kl 21:30 gar hon såv å jag far ut ti byss som man säger så å tå händer e en smålo men int na direkt att tal om va å skåda ti na fest m.m men mäst köras å sedan heijm kring kl 04:30 (såmartid) å tär e lödajin slut.

Såndajin 27.03 alltså ida så je e dajin nöög å int händer e na ida int så vekon je no iprincip uvi 😉

Ti slut jer så säger ja såje om vekon att härligt att va me hon man älskar ti 100% iprincip varin da undi en veko å ja tå enn betär att va ti Närpes me hon tå m.m å sedan så säger ja att bra att miin kunskap kan kom ti jölp nain gang å me tanke på ti som int klara åv allt tekniskt tå som ex nöög Camilla 😉

Susanna <3 Falktjin Älskar te <3 😉

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *